Data dodania: 17/07/2012

Dnia 12 lipca 2012 zakończył się w MTBiGM czas składania zainteresowania pracami nad nowelizacją ustawy prawo budowlane i innych ustaw. Przedstawiciel firma dBaudytor złożył trzy pozycje zmian związanych ze zrównoważonym budownictwem.

Na stronach BIP Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morąskiej zamieszczone zostały złożone przez Jacka Danielewskiego Audytora w firmie dBaudytor osobę uwagi do dokumentu: "Założenia do projektu ustawy - Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (projekt ZA 24). Trzy uwagi dotyczące zmian prawa w celu wdrożenia zasad zrównoważonego budownictwa, zwiększenia dostępności rynkowej do wąsko specjalizowanych inżynierów.
Poniżej trzy uwagi zgłoszone z krótkim opisem.

UWAGA 1 - LC - obowiązek określenia czasu użytkowania obiektów i budynków.
Wskazane jest wprowadzenie obowiązku deklarowania przez inwestora okresu użytkowania obiektu budowlanego czy budynku. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i budownictwa cykl życia produktu, zwłaszcza zamawianego z funduszy UE, ma być określony i być ważnym czynnikiem decyzji zakupowych, czy inwestycyjnych.

UWAGA 2 - Inżynier Cywilny - Pomocnicza funkcja techniczna w budownictwie.
Wprowadzenie do funkcjonowania w budownictwie w okresie realizacji zamierzeni budowlanego i użytkowania obiektów i budynków Inżynierów Cywilnych, jako osoby pełniące pomocnicze funkcje techniczne w całym okresie cyklu życia produktu budowlanego.

UWAGA 3 - Poszerzenie definicji "działka budowlana".
Uwaga dotycząca poszerzenia definicji "działka budowlana" poprzez dodanie słów "fizyczne, biologiczne, chemiczne".

Najważniejsza jest propozycja utworzenie pomocniczych funkcji technicznych. Wprowadzenie do funkcjonowania w budownictwie w okresie realizacji zamierzeni budowlanego i użytkowania obiektów i budynków Inżynierów Cywilnych, jako osoby pełniące pomocnicze funkcje techniczne w całym okresie cyklu życia produktu budowlanego staje się potrzebą rynkową i prawną. Osoby takie mając wąską specjalizacje powinny mieć możliwości przejmowania odpowiedzialności za analizowany element produktu budowlanego.
Poniżej propozycja jak postrzegać można tę nową funkcję w budownictwie.

Inżynier cywilny:
— Zajmuje się wąską specjalistyczną dziedziną, dla której nie ma odrębnych uprawnień budowlanych, a w przypadku obiektów o złożonej formie i specyficznych oczekiwaniach użytkowych jest na dzień dzisiejszy koniczne zatrudnienie specjalistów z wąskich dziedzin technicznych. Zakres czynności jest zamkniętym katalogiem.
— Inżynier cywilny ma z danej dziedziny wykształcenie szersze niż zakres edukacji podstawowej prowadzonej dla projektantów i jest to wiedza uzyskana na kierunkach i wydziałach innych niż budowlane.
— Inżynier cywilny pełni pomocnicze funkcje techniczne w procesie budowlanym oraz w okresie użytkowania np. wspierając specjalistyczną wiedzą proces wyceny nieruchomości o szczególnym stanie technicznym. Nie wykonuje ani projektów budowlanych, ani innych czynności, których wykonanie wymaga posiadania uprawnień ustalonych w Prawie budowlanym lub innych aktach, lub dla których są określone wymagania co do osoby wykonującej czynność w budownictwie.
— Inżynier cywilny musi się stale dokształcać, być na bieżąco z przepisami technicznymi, prowadzić własne badania oraz śledzić rozwój dziedziny, w ramach, której ma specjalizację. Z tych powodów licencja inżyniera cywilnego musi mieć ograniczony czas ważności.
— Inżynier cywilny posiada wąską wiedzę techniczną oraz wiedzę prawną potwierdzaną zdaniem testu państwowego z prawa, co stanowi wypełnienie ochrony rynku w rozumieniu Dyrektyw UE. Posiadanie licencji pozwala na delegowanie na niego odpowiedzialności za obsługę elementu procesu budowlanego, czy elementu analizy technicznej obiektu, budynku.
— Inżynier cywilny jest w sprawach spornych jednostką kontrolną A klasy według międzynarodowych standardów zapewnienia, jakości produktów i usług (nie mylić z organem kontrolnym), co w okresie użytkowania produktu budowlanego, jakim jest nieruchomość zabudowana, jest szczególnie przydatne do rozwiązywania sporów.
— Inżynier cywilny ma ustawowy obowiązek wykonywać prace na zlecenie sądów oraz organu kontrolnego w budownictwie. Zwiększy to dostęp sądownictwa do specjalistów - biegłych sądowych z mocy ustawy. Również zwiększy to dostęp do specjalistów w postępowaniu arbitrażowym, jako zalecanym w UE sposobie rozwiązywania sporów w budownictwie. Powstanie grupa specjalistów, z których usług nadzór budowlany będzie mógł korzystać w sprawach szczególnych, wymagających zasobów technicznych i
specjalistycznych.
— Inżynier cywilny ma licencje państwową która stanowi potwierdzenie znajomości przestrzeni prawnej wykonywanych usług.

Wprowadzenie inżynierów cywilnych może spowodować:

— Zwiększenie zatrudnienia osób z tytułem inżyniera, które nie potrzebują uprawnień budowlanych do wykonywania swojej pracy, gdyż jest ona specjalistyczna i dotyczy wąskiego zakresu, ale rynkowo oczekuje się od nich posiadania/przejęcia odpowiedzialności za wykonywaną usługę podobnie jak to ma miejsce w przypadku samodzielnej funkcji techniczne w drodze spełnienia minimalnych wymagań prawnych.
— Zwiększenie dostępności rynkowej poprzez utworzenie nowego pomocniczego zawodu w budownictwie do wąskiej wiedzy specjalistycznej oraz zasobów technicznych, których nie ma każdy posiadający uprawnienia budowlane.
— Wprowadzenie Inżynierów funkcjonujących prawnie na wszystkich etapach cyklu życia produktu budowlanego, co polepszy sytuacje w okresie użytkowania i pozwoli na dostęp do specjalistów wykonujących szczegółowe i specyficzne analizy stanu techniczno-użytkowego nieruchomości na potrzeby wyceny.
— Zwiększenie efektywności kontroli organu kontrolnego ( nadzór budowlany ) dostarczając służby przydatne w procesie kontroli specyficznych właściwości technicznych. Nadzór budowlany nie będzie musiał dokonywać nakładów na zakup np. aparatury kontrolnej, a proces wyboru będzie dokonywany np. w postępowaniu przetargowym z listy.
— Stworzenie grupy jednostek kontrolnych, która zgodnie z kierunkiem w UE będzie służyła rozstrzyganiu sporów. Grupa ta będzie miała ustawowy obowiązek wspierać nadzór budowlany na wezwanie.
— Pozwoli na korzystanie ze specjalistycznych usług w okresie użytkowania produktu budowlanego przez zarządców, pośredników i rzeczoznawców, którzy często mają do rozwiązania drobne, acz szczegółowe/specyficzne problemy, co do rozwiązania których osoby posiadające uprawnienia budowlane nie mają zasobów technicznych ( aparatura pomiarowa i badania własne )
— Zwiększenie dla sądów puli osób posiadających ustawowy obowiązek uczestnictwa w postępowaniu, jako biegli sądowi.