Data dodania: 01/03/2012

W cieniu ustawy „deweloperskiej” zmianą podlegają również inne ustawy i rozporządzenia. Zmiany te nie wpłyną tylko na budownictwo mieszkaniowe ale będą również rzutować na proces realizacji innych nie mieszkalnych obiektów budowlanych.

Dnia 14 lutego 2012 odbyła się w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej konferencja uzgodnieniowa dotycząca nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133). Jacek Danielewski, Audytor w firmie konsultingowej dBaudytor złożył dwie uwagi do tego projektu na początku stycznia br. Uwagi dotyczyły nazewnictwa elementów obowiązkowych w projekcie budowlanym oraz sposobu funkcjonowania standardu budowlanego.

Podczas konferencji miała miejsce gorąca dyskusja i wymiana opinii. Konferencja zakończyła się oczekiwanym efektem. Wprowadzono proponowane przez dBaudytora zmiany, choć nie bez wyjaśnień. Odpowiednia argumentacja skłoniła uczestników do akceptacji propozycji.

W kwestii nazewnictwa Jacek Danielewski zaproponował ujednolicenie zgodne z ustawą Prawo Budowlane i pozostałymi aktami wykonawczymi do ustawy. Ujednolicenie dotyczy sposobu określania wymagań podstawowych „ochrona przed hałasem i drganiami”, wprowadzenia nowych i jednoznacznych zwrotów zgodnych również ze słownictwem budowlanym stosowanym w praktyce. Wpisanie „właściwości akustycznych” jako elementu opisu obiektu budowlanego, jaki musi zawierać projekt budowlany, jest zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

W kwestii sposobu funkcjonowania standardu budowlanego PN-ISO 9836:1997 Jacek Danielewski zaproponował uwzględnienie zasad funkcjonowania standardów w przepisach prawa państw unijnych. Oznacza to jednoznaczne wpisanie charakteru powołania z dopuszczeniem automatycznego funkcjonowania aktualizacji normy. A zatem norma PN-ISO 9836 z jednoznacznym powołaniem obowiązującym jest do obowiązkowego stosowania w celu wypełnienia wymagań przepisów prawa. Dokonanie powołania niedatowanego pozwoli na automatyczne funkcjonowanie zaktualizowanej normy, kiedy to nastąpi, bez konieczności nowelizacji rozporządzenia. Jacek Danielewski, jako że bierze aktywny udział w pracach kilku Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacji, podkreślał na konferencji, że norma zawiera zasady, a nie wymagania. Uwaga ta została uwzględniona w formie proponowanego zapisu punktu rozporządzenia.

To były już ostateczne uzgodnienia, gdyż 29 kwietnia rozporządzenie ma wejść w życie. Ten termin jest wymuszony terminem rozpoczęcia obowiązywania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.