Data dodania: 16/05/2012

Grupa PBG zakończyła negocjacje z bankami finansującymi, zakończone zawarciem w dniu wczorajszym umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Tym samym spełniony został warunek umożliwiający podjęcie negocjacji z bankami w sprawie udzielenia kredytu pomostowego do planowanej na czerwiec emisji obligacji.

Pozyskane środki w ramach finansowania pomostowego zostaną przeznaczone na działalność operacyjną Grupy PBG i pozwolą uregulować znaczącą część zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców. Strony planują uruchomienie finansowania do dnia 25 maja. Ponadto Umowa zapewnia Grupie PBG możliwość realizacji planów związanych z pozyskaniem dalszego finansowania, koncentracji działalności w segmencie ropy naftowej, gazu ziemnego i energetyki oraz sprzedaży zbędnych aktywów i zmniejszenia zadłużenia.

Umowa w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań jest pierwszym krokiem w procesie związanym z restrukturyzacją zadłużenia Grupy PBG. Na jej podstawie banki finansujące działalność spółek z Grupy PBG (przy czym porozumienie nie obejmuje RAFAKO i spółek z Grupy RAFAKO, poza Energomontażem Południe SA), będące stronami Umowy, oświadczyły, że powstrzymają się od jakichkolwiek kroków związanych z egzekucją swoich należności w czasie obowiązywania Umowy.

Zawarcie umowy otwiera drogę do uruchomienia finansowania pomostowego. Zgodnie z jej treścią, cztery banki udzielające finansowania pomostowego dołożą starań, aby ich komitety kredytowe podjęły ostateczne decyzje w tej sprawie do dnia 18 maja 2012 r., tak aby finansowanie zostało uruchomione do dnia 25 maja 2012 r. Pozyskany w ten sposób kredyt posłuży do sfinansowania bieżącej działalności, w tym spłaty części zobowiązań spółek z Grupy PBG wobec podwykonawców i dostawców. Zgodnie z zapisami Umowy, finansowanie pomostowe zostanie spłacone ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Strony zakładają, iż nastąpi to do dnia 19 lipca 2012 r. Ponadto, zamiarem stron jest również zawarcie przez PBG umowy dotyczącej refinansowania wydatków związanych z akwizycją RAFAKO do dnia 30 czerwca 2012 r. W związku z zawarciem umowy Grupa PBG ustanowi na rzecz banków zabezpieczenie hipoteczne na posiadanych nieruchomościach. Ponadto, strony uzgodniły, że przekroczenie dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych (kowenantów) zawartych w istniejących umowach kredytowych przez spółki z Grupy PBG przed datą wejścia w życie umowy oraz w okresie jej obowiązywania nie stanowi i nie będzie stanowić przypadku naruszenia postanowień istniejących umów kredytowych.

- Podpisanie umowy z bankami finansującymi Grupę PBG zapewnia nam możliwość realizacji planów związanych z pozyskaniem finansowania, a co za tym idzie, ustabilizowaniem sytuacji finansowej. Daje nam to czas na zapowiedzianą reorganizację Grupy PBG, sprzedaż zbędnych aktywów oraz skoncentrowanie się na działalności w segmentach ropy naftowej, gazu ziemnego i energetyki. Obecnie jednym z naszych priorytetów jest poprawa płynności na kontraktach autostradowych i spłata zaległych zobowiązań wobec naszych podwykonawców i dostawców. Zakończenie negocjacji z bankami i podpisanie umowy pozwoli na uruchomienie kredytu pomostowego. Zgodnie z zapisami umowy, banki zobowiązały się dotrzymać starań aby uruchomić środki do 25 maja br. – mówi Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes Zarządu PBG.