Data dodania: 19/02/2021

Develia przyjęła nową strategię na lata 2021-2025, która przewiduje zwiększenie wartości spółki poprzez wzrost skali działalności. Deweloper planuje skoncentrować się na segmencie mieszkaniowym i istotnie zmniejszyć zaangażowanie w segmencie komercyjnym, a odzyskane środki reinwestować w mieszkania i segment najmu instytucjonalnego.

– Na podstawie analizy spółki, rynku i konkurencji wyznaczyliśmy cele długoterminowe oraz potencjał budowania wartości dla akcjonariuszy do 2025 r. Wierzymy w długoterminowy wzrost szeroko pojętego rynku mieszkaniowego, dlatego chcemy skupić większość zasobów spółki na dynamicznym rozwoju tego segmentu. Stawiamy sobie za cel osiągnięcie rocznej sprzedaży na poziomie 3100 lokali w 2025 r. Zrealizujemy go poprzez rozbudowę i uatrakcyjnienie oferty m.in. dzięki zastosowaniu na wybranych inwestycjach nowoczesnych rozwiązań ekologicznych oraz rozszerzenie oferty w segmencie standard plus i wyższym. Nie wykluczamy także rozpoczęcia działalności w kolejnych miastach – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Ponadto zamierzamy wejść na rynek PRS i realizować powtarzalne projekty w skali 300-400 lokali rocznie. Rozważamy rozwój tego segmentu działalności w oparciu o partnerstwo z jednym z wybranych graczy strategicznych. Rozwój w perspektywicznych obszarach nabierze tempa między innymi dzięki sprzedaży posiadanych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

W ocenie zarządu Develii argumentami przemawiającymi za rozwojem rynku mieszkaniowego są: przewaga popytu nad podażą, polityka niskich stóp procentowych, która pozytywnie wspiera ceny mieszkań i zdolność kredytową, a także transfer kapitału z lokat do sektora nieruchomości.

W ramach strategii grupa Develia planuje zwiększyć skalę działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży 3100 mieszkań w 2025 r., co oznacza średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) na poziomie 18%. Spółka ma w planach dezinwestycje portfela biurowego i handlowego oraz równoległą budowę segmentu jednostek mieszkaniowych dla klienta instytucjonalnego (PRS), tym samym zwiększenie kapitału zaangażowanego w segment mieszkaniowy z 50% w 2020 r. do 85% kapitałów własnych w 2025 r. Deweloper zamierza przekierowywać swoje działania w kierunku pozytywnego oddziaływania na środowisko oraz dostosowywać wybrane projekty do kontekstu miejskiego. Celem jest również wzmacnianie pozycji wiarygodnego partnera społeczności lokalnych, wykazującego się odpowiedzialnością za środowisko naturalne. W ramach produktu mieszkaniowego grupa planuje również rozszerzenie i wyróżnienie swoich produktów w zakresie ekologii, funkcjonalności, nowoczesności i przyjaznego otoczenia, m.in. poprzez wprowadzenie na wybranych inwestycjach dodatkowych elementów, takich jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, punkty odbioru paczek czy atrakcyjne place zabaw. Planowana jest także współpraca joint venture w obszarze magazynowym na bazie posiadanego gruntu w Malinie koło Wrocławia i częściową dezinwestycję. Spółka dąży do wypracowania pierwszych zysków z projektu w Malinie w latach 2024-2025.

– Aktywnie podchodzimy do budowy banku ziemi m.in. poprzez zwiększanie roli działu zakupu gruntów w organizacji. Interesują nas działki o uregulowanej sytuacji prawnej, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonującej marży. W najbliższych latach na zakupy gruntów i ewentualne transakcje M&A chcemy wydawać rocznie średnio 350 mln zł. To umożliwi nam zbudowanie banku gruntów na ponad 10 000 lokali w 2025 r. i zapewni spółce dalszy rentowny rozwój w kolejnych latach. Realizacja planu rozwojowego pozwoli nam na zwiększenie wartości spółki i jednocześnie osiągnięcie potencjału dywidendowego na poziomie ponad 650 mln zł, które będziemy mogli wypłacić akcjonariuszom w latach 2021-2025 – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii.

Develia planuje uruchomienie nowych projektów, w tym w Katowicach, a także rozwój relacji z partnerami zewnętrznymi, w tym samorządami. Jednocześnie spółka rozważa inwestycje w kolejnym dużym mieście, a także w 1-2 mniejszych miastach na zasadzie partnerstwa. Spółka nie wyklucza transakcji M&A, które mogłyby przyczynić się zarówno do umocnienia pozycji na obecnych rynkach, jak i do szybszego wejścia na nowy rynek.


Zarząd Develii określił również cele w segmentach mieszkaniowym i komercyjnym na 2021 r. Cel sprzedaży mieszkań na ten rok to 1750-1850 lokali wobec niespełna 1400 w 2020 r. – Zakładamy 30% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W 2021 r. planujemy przekazania na poziomie 1800-1900 lokali, czyli ponad 55% więcej w porównaniu do 2020 r. Do oferty chcemy wprowadzić 1500-1700 mieszkań, czyli kilkanaście procent więcej w stosunku do poprzedniego roku. W każdym z miast, w którym działamy, zamierzamy uruchomić nowe inwestycje - zarówno kolejne etapy realizowanych już osiedli, jak i zupełnie nowe projekty w Warszawie i Gdańsku. Ponadto w tym roku planujemy rozpocząć realizację pierwszego projektu mieszkaniowego w segmencie najmu instytucjonalnego, który oceniamy jako bardzo perspektywiczny – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W segmencie komercyjnym stawiamy sobie za cel przygotowanie do sprzedaży budynku Sky Tower, a na przełomie 2021 i 2022 r. sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie – dodaje Andrzej Oślizło.


W kolejnych latach spółka dopuszcza realizację wyłącznie projektów mixed-use wspierających komponent mieszkaniowy według strategii: buduj, komercjalizuj, sprzedaj, po odzyskaniu kapitału zainwestowanego w obecnie posiadane budynki. Obszar komercyjny Develii skupi się na poprawie wartości obecnych budynków i ich sprzedaży lub przekształceniu gruntów na działalność podstawową, w tym PRS. W przyszłości spółka dopuszcza także realizację projektów biurowych w innej niż dotychczas formule, np. podziale zysków lub partnerstwach, co wymaga niższego zaangażowania kapitałowego.